SC Configuration Manager 1610 ile Istemcilerin Office 2016 Ürün Anahtarının Otomatik Değiştirilmesi

Merhabalar,

Bu yazımda sizlere Office 2013 ve Office 2016 ürünlerinin lisans numaralarını hazırladığımız bir uygulama ile toplu olarak nasıl değiştirebileceğinizi gösteriyor olacağım.

Hepimiz System Center Configuration Manager ile dağıtımını yaptığımız uygulamaların başında Office uygulamaları gelmektedir. Tabiki dağıtımında kullandığımız office paketlerini kimimiz Microsoft Volume Licensing Center dan MSDN’ den veya benzeri 3.party siteler üzerinden temin ederek bir paket haline getirerek dağıtıyoruz.

Tabiki tavsiyem kurumunuza ait olan hesaplar ile Microsoft Volume Licensing Center üzerinden temin etmenizdir.

Farkılı siteler üzerinden temin edilen office paketlerinde bildiğiniz üzere Office uygulamaların lisansları içerisine gömülmüş olarak gelirken bazı yazılımlar ilede yasal olmayan bir şekilde aktive edilmektedir. İşte burada kurulumunu dağıtımını yaptığımız Office uygulamaları için lisans değişikliğini manuel bir müdahaleye gerek kalmadan nasıl değiştirebileceğimizi SC Configuration Manager üzerinde bir paket hazırlayarak gerçekleştiriyor olacağız.

Not: Bu uygulamayı kurumunuza ait olan lisans anahtarları ile yapmanızı rica ederim.

Kimimiz internet üzerinde office uygulamaların ürün anahtarının nasıl değiştirileceğine dair bazı aramalar yapmıştır ve bir çoğunu karşına OSPP.vbs ile bazı kaynaklar geçmiştir. OSPP.vbs açılımına bakarsak Office Software Protection Platform script’ dir. OSPP.vbs üzerinden yeni ürün anahtarı girme, KMS sunucularının belirtilmesi, ürünün aktive edilmesi vb. bir çok işlemi yapmamıza imkan sağlayan bir Visual Basic Script oluşumudur.

ospp.vbs

'Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.
'////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
'////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
CONST wshOK               =0
CONST VALUE_ICON_WARNING        =16
CONST wshYesNoDialog          =4
CONST VALUE_ICON_QUESTIONMARK      =32
CONST VALUE_ICON_INFORMATION      =64
CONST HKEY_LOCAL_MACHINE        =&H80000002
CONST KEY_SET_VALUE           =&H0002
CONST KEY_QUERY_VALUE          =&H0001
CONST REG_SZ              =1
CONST OfficeAppId            = "0ff1ce15-a989-479d-af46-f275c6370663"
CONST STR_SYS32PATH           = ":\Windows\System32\"
CONST STR_OSPPREARMPATH         = "\Microsoft Office\Office15\OSPPREARM.EXE"
CONST STR_OSPPREARMPATH_DEBUG      = "\Microsoft Office Debug\Office15\OSPPREARM.EXE"
CONST REG_OSPP             = "SOFTWARE\Microsoft\OfficeSoftwareProtectionPlatform"
CONST REG_SPP              = "SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\SoftwareProtectionPlatform"
CONST VER_INFO             = "Version Info: 2013 1.0 (RTM)"
'////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
CONST MSG_NOREGRIGHTS          = "Insufficient rights to perform operation."
CONST MSG_ISCMD_ELEVATED        = "Ensure cmd.exe is elevated (right click > run as administrator)."
CONST MSG_CREDENTIALFAILURE       = "Connection failed with passed credentials."
CONST MSG_FILENOTFOUND         = "File not found: "
CONST MSG_SEPERATE           = "---------------------------------------"
CONST MSG_PROCESSING          = "---Processing--------------------------"
CONST MSG_EXIT             = "---Exiting-----------------------------"
CONST MSG_UNSUPPORTED          = "Unsupported command passed."
CONST MSG_UNSUPPORTEDOPEROS7      = "The following command is supported on Windows 7 only: "
CONST MSG_UNSUPPORTEDOPEROS8      = "The following command is supported on Windows 8 and above only: "
CONST MSG_UNSUPPORTEDLOCAL       = "The following command is supported on local machine only: "
CONST MSG_CREDENTIALERR         = "Passing credentials is not supported for this command."
CONST MSG_SUCCESS            = "Successfully applied setting."
CONST MSG_NOKMSLICS           = "No Office KMS licenses were found on the system."
CONST MSG_ACTATTEMPT          = "Installed product key detected - attempting to activate the following product:"
CONST MSG_TOKACTATTEMPT         = "Installed product key detected - attempting to token activate the following product:"
CONST MSG_NOKEYSINSTALLED        = "<no installed product keys detected>"
CONST MSG_UNINSTALLKEYSUCCESS      = "<product key uninstall successful>"
CONST MSG_ACTSUCCESS          = "</product><product activation successful>"
CONST MSG_OFFLINEACTSUCCESS       = "<offline product activation successful>"
CONST MSG_KEYINSTALLSUCCESS       = "<product key installation successful>"
CONST MSG_PARTIALKEY          = "Last 5 characters of installed product key: "
CONST MSG_UNINSTALLKEY         = "Uninstalling product key for: "
CONST MSG_UNRECOGFILE          = "Unrecognized file. Office licenses have an .xrm-ms file extension."
CONST MSG_INSTALLLICENSE        = "Installing Office license: "
CONST MSG_INSTALLLICSUCCESS       = "Office license installed successfully."
CONST MSG_SEARCHEVENTSKMS        = "Searching for KMS activation events on machine: "
CONST MSG_SEARCHEVENTSRET        = "Searching for Internet activation failure events on machine: "
CONST MSG_NOEVENTSSKMS         = "No KMS activation events found on machine: "
CONST MSG_NOEVENTSRET          = "No failure events found on machine: "
CONST MSG_OSPPSVC_NOINSTALL       = "Error: The Software Protection Platform service is not installed."
CONST MSG_OSPPSVC_NORUN         = "Error: The Software Protection Platform service is not running."
CONST MSG_ERRPARTIALKEY         = "The last 5 characters of an installed product key are required to run this option. Run the /dstatus option to display the partial product key."
CONST MSG_KEYNOTFOUND          = "</product><product key not found>"
CONST MSG_CMID             = "Client Machine ID (CMID): "
CONST MSG_NOLICENSEFOUND        = "<no licenses found>"
CONST MSG_AUTHERR            = "Authorization Error: 0x"
CONST MSG_REMILID            = "Removed Token-based Activation License with License ID (ILID): "
CONST MSG_NOTFOUNDILID         = "License not found with License ID (ILID): "
CONST MSG_KMSLOOKUP           = "KMS Lookup Domain: "
CONST MSG_INFO_ONLY           = " (for information purposes only as the status is licensed)"
Const MSG_ACT_ERROR_FOUND_KB      = "NOTICE: A KB article has been detected for activation failure: "
Const MSG_ACT_ERROR_KB_LINK        = "FOR MORE INFORMATION PLEASE VISIT: http://support.microsoft.com/kb/2870357#Error0x"
'////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
CONST MSG_VLActivationType       = "Activation Type Configuration: "
'////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
CONST MSG_Act_Recent          = "Most recent successful activation client information: "
CONST MSG_KMS_DNS            = "KMS machine name from DNS: "
CONST MSG_KMS_DNS_ERR          = "DNS auto-discovery: KMS name not available"
CONST MSG_ADInfoAOName         = "Activation Object name: "
CONST MSG_ADInfoAODN          = "AO DN: "
CONST MSG_ADInfoExtendedPid       = "AO extended PID: "
CONST MSG_ADInfoActID          = "AO activation ID: "
CONST MSG_ACTIVATION_INTERVAL      = "Activation Interval: "
CONST MSG_RENEWAL_INTERVAL       = "Renewal Interval: "
CONST MSG_HOST_CACHING         = "KMS host caching: "
CONST MSG_HOST_REG_OVERRIDE       = "KMS machine registry override defined: "
CONST MSG_DEFAULT_PORT         = "1688"
'////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
CONST MSG_SKUID             = "SKU ID: "
CONST MSG_LICENSENAME          = "LICENSE NAME: "
CONST MSG_DESCRIPTION          = "LICENSE DESCRIPTION: "
CONST MSG_LICSTATUS           = "LICENSE STATUS: "
CONST MSG_LICENSED           = " ---LICENSED--- "
CONST MSG_UNLICENSED          = " ---UNLICENSED--- "
CONST MSG_OOBGRACE           = " ---OOB_GRACE--- "
CONST MSG_OOTGRACE           = " ---OOT_GRACE--- "
CONST MSG_NONGENGRACE          = " ---NON_GENUINE_GRACE--- "
CONST MSG_NOTIFICATION         = " ---NOTIFICATIONS--- "
CONST MSG_EXTENDEDGRACE         = " ---EXTENDED GRACE--- "
CONST MSG_LICUNKNOWN          = " ---UNKNOWN--- "
CONST MSG_REMAINGRACE          = "REMAINING GRACE: "
CONST MSG_LICEXPIRY           = "BETA EXPIRATION: "
CONST MSG_ERRCODE            = "ERROR CODE: "
CONST MSG_ERRDESC            = "ERROR DESCRIPTION: "
CONST MSG_ERRUNKNOWN          = "An unknown error occurred."
CONST MSG_ERRCODEVALUE         = "An error code must start with '0x'. Example: 0xC004F009"
'////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
'////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
On Error Resume Next

Set WshShell = WSCript.CreateObject("WSCript.Shell")
Set objFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set objNetwork = WSCript.CreateObject("WSCript.Network")
  
Dim globalResource, globalErr, foundSlUi, strSluiPath, strLocal, objWMI, objWMI1, wmiErr, productinstances, strValue, Win7, productClass, tokenClass, intIsKms, kmsCounter, isAdActivated, errorKBs

globalResource = ""
globalErr = ""
foundSlUi = False
Win7 = False
kmsCounter = 0
isAdActivated = False

currentDir = Left(WScript.ScriptFullName, InStrRev(WScript.ScriptFullName, "\"))

' Activation error codes for which a KB is available
errorKBs = "80070422|80070426|C004F074|80070001|80070005|8007000D|8007232B|8007251D|C004F014|C004F038|C004F039|C004F041|C004F042|C004C003|4004F040"

Select Case WSCript.Arguments.Count
  Case 0
    verifyFileExists currentDir & "ospp.htm"
    showIePopUp currentDir & "ospp.htm"
    WScript.Quit
  Case 1
    var1 = WSCript.Arguments(0)
  Case 2
    var1 = WSCript.Arguments(0)
    var2 = WSCript.Arguments(1)
  Case 3
    var1 = WSCript.Arguments(0)
    var2 = WSCript.Arguments(1)
    var3 = WSCript.Arguments(2)
  Case 4
    var1 = WSCript.Arguments(0)
    var2 = WSCript.Arguments(1)
    var3 = WSCript.Arguments(2)
    var4 = WSCript.Arguments(3)
  Case Else
End Select
'////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
'////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Call Main(var1,var2,var3,var4)
'////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
'////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Sub Main(strCommand,strMachine,strUser,strPassword)

On Error Resume Next

getEngine()
pProcessing()
getSlui()
strLocal = objNetwork.ComputerName 
strCommand = LCase(strCommand)

Select Case strCommand
  Case "/act", "/dstatus", "/dstatusall", "/dinstid", "/dtokils", _
    "/remhst", "/stokflag", "/ctokflag", "/dcmid", "/dtokcerts", "/ckms-domain"
    connectWMI strMachine,strUser,strPassword,""
    performLicAction strCommand,"",""
  Case "/dhistoryacterr", "/dhistorykms"
    connectWMI strMachine,strUser,strPassword,""
    performLicAction strCommand,"",strMachine
  Case "/puserops", "/duserops"
    connectWMI strMachine,strUser,strPassword,"reg"
    performRegAction strCommand
  Case "/osppsvcrestart", "/osppsvcauto"
    connectWMI strMachine,strUser,strPassword,""
    performServiceAction strCommand
  Case "/help", "help", "?", "/?", "/?"
    verifyFileExists currentDir & "ospp.htm"
    showIePopUp currentDir & "ospp.htm"
    quitExit()
  Case "/regmof"
    registerMof "osppwmi.mof"
  Case "/rearm"
    If strMachine = "" Then
      reARM ""
    Else
      globalPopFailure MSG_UNSUPPORTEDLOCAL & vbCr & strCommand,True
    End If
    quitExit()
  Case "/version"
    globalPopSuccess VER_INFO,True
  Case Else
    pos = InStr(strCommand,":")
    
    Select Case pos
      Case 7
        getCommand = Left(strCommand,6)
      Case 8
        getCommand = Left(strCommand,7)
      Case 13
        getCommand = Left(strCommand,12)
      Case Else
        globalPopFailure MSG_UNSUPPORTED,True
    End Select
    
    Select Case getCommand  
      Case "/skms-domain", "/actype", "/inpkey", "/unpkey", "/inslic", "/actcid", "/sethst", "/setprt", "/ddescr", "/rtokil", "/tokact", "/cachst", "/rearm"
        strValue = Replace(strCommand,getCommand & ":","")
        If strValue = "" Then
          globalPopFailure MSG_UNSUPPORTED & " A value is required for: " & strCommand,True
        End If
        
        If getCommand = "/ddescr" Then
          If Left(strValue,2) = "0x" Then
            getDescription strValue,""
          Else
            WScript.Echo MSG_ERRCODEVALUE
            quitExit()
          End If
        ElseIf getCommand = "/rearm" Then
          If strMachine = "" Then
            reARM strValue
        Else
          globalPopFailure MSG_UNSUPPORTEDLOCAL & vbCr & strCommand,True
        End If
        quitExit()
        Else
          connectWMI strMachine,strUser,strPassword,""
          performLicAction getCommand,strValue,""
        End If
      Case Else
        globalPopFailure MSG_UNSUPPORTED,True
    End Select
End Select

End Sub
'////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
'////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Function showIePopUp(strPath)

On Error Resume Next

Set objExplorer = CreateObject("InternetExplorer.Application")
  With objExplorer
      .Navigate strPath
      .ToolBar = 0
      .StatusBar = 0
      .Width = 1000
      .Height = 593 
      .Left = 1
      .Top = 1
      .Visible = 1
  End With
    
End Function
'////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
'////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Function getEngine()

strEngine = LCase(Right(WScript.FullName,12))
If strEngine <> "\cscript.exe" Then
  WshShell.Popup "Unable to perform operation. " & WSCript.ScriptName & " requires the cscript engine." & _
   vbCr & "Command line example: cscript ospp.vbs ?", _
  ,WSCript.ScriptName, VALUE_ICON_WARNING
  WScript.Quit
End If

End Function
'////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
'////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Function WMIDateStringToDate(dtmEventDate)

WMIDateStringToDate = CDate(Mid(dtmEventDate, 5, 2) & "/" & _
Mid(dtmEventDate, 7, 2) & "/" & Left(dtmEventDate, 4) _
& " " & Mid (dtmEventDate, 9, 2) & ":" & _
Mid(dtmEventDate, 11, 2) & ":" & Mid(dtmEventDate, _
13, 2))

End Function
'////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
'////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Function getDescription(strSearch,cType)

If foundSlUi <> True Then
  If cType <> "wmi" Then
    globalPopFailure "slui.exe not found.",True
    quitExit()
  End If
Else
  Set objScriptExec = WshShell.Exec (strSluiPath & " 0x2a " & strSearch)
  readOut = objScriptExec.StdOut.ReadAll
  quitExit()
End If

End Function
'////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
'////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Function checkRegRights(wmiObject,strKeyPath)

On Error Resume next

wmiObject.CheckAccess HKEY_LOCAL_MACHINE, strKeyPath, KEY_SET_VALUE, _
  bHasAccessRight

If bHasAccessRight = True Then
  'Success
Else
  globalPopFailure MSG_NOREGRIGHTS & vbCr & MSG_ISCMD_ELEVATED,True
End If  

End Function
'////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
'////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Function quitExit()

Set WshShell = Nothing
Set objFSO = Nothing
Set objNetwork = Nothing
Set objWMI = Nothing

WScript.Echo MSG_SEPERATE
WScript.Echo MSG_EXIT
WSCript.Quit

End Function
'////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
'////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Function verifyFileExists(file)

If Not objFSO.FileExists(file) Then
  If file = currentDir & "slerror.xml" Then
    WScript.Echo "[" & MSG_FILENOTFOUND & file & " Unable to display error description.]"
  ElseIf file = currentDir & "ospp.htm" Then
    globalPopFailure MSG_FILENOTFOUND & vbCr & file,False
    quitExit()
  Else
    globalPopFailure MSG_FILENOTFOUND & vbCr & file,True
  End If
End If

End Function
'////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
'////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Function registerMof(strFile)

For Each Drv In objFSO.Drives
  If Drv.DriveType=2 Then
    If objFSO.FileExists(Drv.DriveLetter & STR_SYS32PATH & "wbem\mofcomp.exe") Then
      foundComp = True
      strMofExePath = Drv.DriveLetter & STR_SYS32PATH & "wbem\mofcomp.exe"
      If objFSO.FileExists(Drv.DriveLetter & STR_SYS32PATH & "wbem\" & strFile) Then
        foundMof = True
        strOWmi = Drv.DriveLetter & STR_SYS32PATH & "wbem\" & strFile
        Set objScriptExec = WshShell.Exec (strMofExePath & " " & strOWmi)
        readOut = objScriptExec.StdOut.ReadAll
        WScript.Echo readOut
        quitExit()
      End If
    End If
  End If
Next

If foundComp <> True Then
  globalPopFailure MSG_FILENOTFOUND & Replace(STR_SYS32PATH,":","") & "wbem\mofcomp.exe",True
Else
  If foundMof <> True Then
    globalPopFailure MSG_FILENOTFOUND & Replace(STR_SYS32PATH,":","") & "wbem\osppwmi.mof",True
  End If
End If

End Function
'////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
'////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Function pProcessing()

WScript.Echo MSG_PROCESSING
WScript.Echo MSG_SEPERATE
  
End Function
'////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
'////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Function getSlui()

For Each Drv In objFSO.Drives
  If Drv.DriveType=2 Then
    If objFSO.FileExists(Drv.DriveLetter & STR_SYS32PATH & "slui.exe") Then
      strSluiPath = Drv.DriveLetter & STR_SYS32PATH & "slui.exe"
      foundSlUi = True
      Exit For
    End If
  End If
Next

End Function
'////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
'////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
' Returns the encoding for a givven file.
' Possible return values: ascii, unicode, unicodeFFFE (big-endian), utf-8
Function GetFileEncoding(strFileName)
  Dim strData
  Dim strEncoding

  Set oStream = CreateObject("ADODB.Stream")

  oStream.Type = 1 'adTypeBinary
  oStream.Open
  oStream.LoadFromFile(strFileName)

  ' Default encoding is ascii
  strEncoding = "ascii"

  strData = BinaryToString(oStream.Read(2))

  ' Check for little endian (x86) unicode preamble
  If (Len(strData) = 2) and strData = (Chr(255) + Chr(254)) Then
    strEncoding = "unicode"
  Else
    oStream.Position = 0
    strData = BinaryToString(oStream.Read(3))

    ' Check for utf-8 preamble
    If (Len(strData) >= 3) and strData = (Chr(239) + Chr(187) + Chr(191)) Then
      strEncoding = "utf-8"
    End If
  End If

  oStream.Close

  GetFileEncoding = strEncoding
  
End Function
'////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
'////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
' Converts binary data (VT_UI1 | VT_ARRAY) to a string (BSTR)
Function BinaryToString(dataBinary) 
  Dim i
  Dim str

  For i = 1 To LenB(dataBinary)
    str = str & Chr(AscB(MidB(dataBinary, i, 1)))
  Next

  BinaryToString = str
  
End Function
'////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
'////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
' Returns string containing the whole text file data. 
' Supports ascii, unicode (little-endian) and utf-8 encoding.
Function ReadAllTextFile(strFileName)
  Dim strData
  Set oStream = CreateObject("ADODB.Stream")

  oStream.Type = 2 'adTypeText
  oStream.Open
  oStream.Charset = GetFileEncoding(strFileName)
  oStream.LoadFromFile(strFileName)

  strData = oStream.ReadText(-1) 'adReadAll

  oStream.Close

  ReadAllTextFile = strData
  
End Function
'////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
'////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Function sppErrHandle(strCommand)

globalErr = Hex(Err.Number)

Select Case Err.Number
  Case 0
    'Success
    Select Case strCommand
      Case "/act","/tokact"
        WScript.Echo MSG_ACTSUCCESS
      Case "/inpkey"
        WScript.Echo MSG_KEYINSTALLSUCCESS
        quitExit()
      Case "/inslic"
        WScript.Echo MSG_INSTALLLICSUCCESS
        quitExit()
      Case "/ckms-domain","/skms-domain","/actype","/sethst","/setprt","/remhst","/stokflag","/ctokflag","/cachst"
        WScript.Echo MSG_SUCCESS
        quitExit()
      Case "/rtokil"
        WScript.Echo MSG_REMILID & UCase(strValue)
        quitExit()
      Case "/unpkey"
        WScript.Echo MSG_UNINSTALLKEYSUCCESS
        quitExit()
      Case Else
    End Select
  Case Else
    verifyFileExists currentDir & "slerror.xml"
    getResource("err" & "0x" & globalErr)
    If globalResource = "" Then
      If Len(globalErr) <> "8" Then
        WScript.Echo MSG_ERRDESC & MSG_ERRUNKNOWN
      Else
        If foundSlUi = True Then
          WScript.Echo MSG_ERRCODE & "0x" & globalErr
          WScript.Echo MSG_ERRDESC & "Run the following: cscript ospp.vbs /ddescr:0x" & globalErr
        Else
          WScript.Echo MSG_ERRCODE & "0x" & globalErr 
        End If
      End If
      If strCommand <> "/act" Then
        quitExit()
      End If
    Else
      WScript.Echo MSG_ERRCODE & "0x" & globalErr 
      Wscript.Echo MSG_ERRDESC & globalResource
    End If
    
    If strCommand = "/dtokcerts" Or strCommand = "/ignore" Then
      quitExit()
    End If
End Select

If globalErr = "C004F074" Then
  WScript.Echo "To view the activation event history run: cscript " & WScript.ScriptName & " /dhistorykms"
End If

If strCommand = "/act" And globalErr <> "0" Then
  ' If a KB article is found, show the KB link
  lookupKBArticle(globalErr)
End If

globalResource = ""
globalErr = ""
Err.Clear

End Function
'////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
'////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Function wmiErrHandle()

Select Case Err.Number
  Case 0
    'Successs
  Case 424
    globalPopFailure MSG_ERRCODE & Err.Number & vbCr & MSG_ERRDESC & MSG_CREDENTIALFAILURE,True      
  Case Else
    If Err.Description <> "" Then
      globalPopFailure MSG_ERRCODE & Err.Number & vbCr & MSG_ERRDESC & Err.Description,True
    Else
      globalPopFailure "An error occurred while making the connection." & vbCr & MSG_ERRCODE & Err.Number,True
    End If
End Select

End Function
'////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
'////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Function setRegValue(wmiObject,opsValue,strValueName)

On Error Resume Next

Err.Clear()
If Win7 = True Then
  strKeyPath = REG_OSPP
Else
  strKeyPath = REG_SPP
End If

Select Case strValueName
  Case "UserOperations"
    wmiObject.CreateKey HKEY_LOCAL_MACHINE,strKeyPath
    wmiObject.SetDWORDValue HKEY_LOCAL_MACHINE,_
      strKeyPath,strValueName,opsValue
  Case Else
End Select

wmiErrHandle()
WScript.Echo MSG_SUCCESS
quitExit()

End Function
'////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
'////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Function getResource(resource)

On Error Resume Next
Set xmlDoc = CreateObject("Msxml2.DOMDocument.6.0") 
xmlDoc.load(currentDir & "slerror.xml") 
Set ElemList = xmlDoc.getElementsByTagName(resource) 
resValue = ElemList.item(0).text
globalResource = resValue 

End Function
'////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
'////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Function globalPopSuccess(strSuccess,boolQuit)

If boolQuit = True Then
  WshShell.Popup strSuccess,,WScript.ScriptName, wshOK + VALUE_ICON_INFORMATION
  quitExit()
Else
  WshShell.Popup strSuccess,,WScript.ScriptName, wshOK + VALUE_ICON_INFORMATION
End If

End Function
'////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
'////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Function globalPopFailure(strFailure,boolQuit)

If boolQuit = True Then
  WshShell.Popup strFailure,,WScript.ScriptName, wshOK + VALUE_ICON_WARNING
  quitExit()
Else
  WshShell.Popup strFailure,,WScript.ScriptName, wshOK + VALUE_ICON_WARNING
End If

End Function
'////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
'////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Function connectWMI(strMachine,strUser,strPassword,ctype)

On Error Resume Next

If ctype = "" Then
  If strMachine = "" Or LCase(strMachine) = LCase(strLocal) Then
    Set objWMI = GetObject("winmgmts:" _
        & "{impersonationLevel=impersonate}!\\" & "." & "\root\cimv2")
  Else
    If strUser = "" And strPassword = "" Then
      Set objWMI = GetObject("winmgmts:" _
        & "{impersonationLevel=impersonate}!\\" & strMachine & "\root\cimv2")
    Else
      Set objSWbemLocator = CreateObject("WbemScripting.SWbemLocator")
      Set objWMI = objSWbemLocator.ConnectServer _
        (strMachine, "\root\cimv2", strUser, strPassword)
      wmiErr = CStr(Hex(Err.Number))
      If Len(wmiErr) = "8" Then
        getDescription "0x" & wmiErr,"wmi"
      End If
      objWMI.Security_.ImpersonationLevel = 3
    End If
  End If
Else
  If strUser <> "" Then
    globalPopFailure MSG_CREDENTIALERR,True
  End If

  If strMachine = "" Or LCase(strMachine) = LCase(strLocal) Then
    Set objWMI1 = GetObject("winmgmts:" _
      & "{impersonationLevel=impersonate}!\\" & "." & "\root\default:StdRegProv")
      
    Set objWMI = GetObject("winmgmts:" _
        & "{impersonationLevel=impersonate}!\\" & "." & "\root\cimv2")
  Else
    Set objWMI1 = GetObject("winmgmts:" _
      & "{impersonationLevel=impersonate}!\\" & strMachine & "\root\default:StdRegProv")
      
    Set objWMI = GetObject("winmgmts:" _
        & "{impersonationLevel=impersonate}!\\" & strMachine & "\root\cimv2")
  End If
End If

wmiErrHandle()
isWin7OS()

End Function
'////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
'////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Private Function TkaGetSigner()

On Error Resume Next

  If Win7 = True Then 
    Set TkaGetSigner = WScript.CreateObject("OSPPWMI.OSppWmiTokenActivationSigner")
  Else
    Set TkaGetSigner = WScript.CreateObject("SPPWMI.SppWmiTokenActivationSigner")
  End If
  
  If Hex(Err.Number) = "80020009" Then
    globalPopFailure MSG_ERRCODE & "0x" & Hex(Err.Number) & vbCr & MSG_ERRDESC & Err.Description,True
  End If

End Function
'////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
'////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Function TkaPrintCertificate(strThumbprint)

  arrParams = Split(strThumbprint, "|")
  WScript.Echo "Thumbprint: " & arrParams(0)
  WScript.Echo "Subject: " & arrParams(1)
  WScript.Echo "Issuer: " & arrParams(2)
  vf = FormatDateTime(CDate(arrParams(3)), vbShortDate)
  WScript.Echo "Valid From: " & vf
  vt = FormatDateTime(CDate(arrParams(4)), vbShortDate)
  WScript.Echo "Valid To: " & vt
  WScript.Echo MSG_SEPERATE
  
End Function
'////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
'////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Function ExecuteQuery(strSelect,strWhere,strClass)
  
Err.Clear
  
If strWhere = "" Then
  Set productinstances = objWMI.ExecQuery("SELECT " & strSelect & " FROM " & strClass)
Else
  Set productinstances = objWMI.ExecQuery("SELECT " & strSelect & " FROM " & strClass & " WHERE " & strWhere)
End If
  
sppErrHandle ""

End Function
'////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
'////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Function performLicAction(strCommand,strValue,strMachine)

On Error Resume Next

If strCommand = "/dhistorykms" Or strCommand = "/dhistoryacterr" Then
  verifyFileExists currentDir & "slerror.xml"
  If strCommand = "/dhistorykms" Then
    '12288 = KMS Activation event id
    eventCode = "12288"
    strSrcEvents = MSG_SEARCHEVENTSKMS
    strNoEvents = MSG_NOEVENTSSKMS
  Else
    '8200 = Internet Activation event id
    eventCode = "8200"
    strSrcEvents = MSG_SEARCHEVENTSRET
    strNoEvents = MSG_NOEVENTSRET
  End If
  
  If strMachine <> "" Then
    WScript.Echo strSrcEvents & strMachine
  Else
    WScript.Echo strSrcEvents & strLocal
  End If
  
  WScript.Echo "Event ID: " & eventCode
  WScript.Echo vbCr
  Set objEvents = objWMI.ExecQuery _
    ("Select * from Win32_NTLogEvent Where Logfile = 'Application' and " _
    & "EventCode = '" & eventCode & "'")
    If objEvents.Count > 0 Then
      For each objEvent in objEvents
        If strCommand = "/dhistoryacterr" Then
          i = i + 1
          dtmEventDate = objEvent.TimeWritten
          strTimeWritten = WMIDateStringToDate(dtmEventDate)
          WScript.Echo "Coordinated Universal Time Written: " & strTimeWritten
          strReplCrs = Replace(objEvent.Message,vbCrLf,"")
          WScript.Echo "MESSAGE: " & strReplCrs
          strhr10 = Right(strReplCrs,10)
          getResource("err" & strhr10)
          If globalResource = "" Then
            If foundSlUi = True Then
              WScript.Echo MSG_ERRDESC & "Run the following: cscript ospp.vbs /ddescr:" & strhr10
            Else
              WScript.Echo MSG_ERRDESC & "Not available."
            End If
          Else
            Wscript.Echo MSG_ERRDESC & globalResource
          End If
          WScript.Echo MSG_SEPERATE    
        Else
          strhr10 = Mid(objEvent.Message,90,10)
          strReplCrs = Replace(objEvent.Message,vbCrLf,"")
          If Right(strReplCrs,2) = " 5" Then
            strReplStrs = Replace(strReplCrs,"The client has sent an activation request to the key management service machine.Info:","")
            dtmEventDate = objEvent.TimeWritten
            strTimeWritten = WMIDateStringToDate(dtmEventDate)
            WScript.Echo "Coordinated Universal Time Written: " & strTimeWritten
            intColon = InStr(strReplStrs,":")
            strErrHost = Left(strReplStrs,intColon)
            strErrHost = Trim(strErrHost)
            strErrHost = Replace(strErrHost,":","")
            WScript.Echo "ERROR/HOST: " & strErrHost
            Select Case strhr10
              Case "0x00000000"
                WScript.Echo MSG_ERRDESC & "N/A"
              Case Else
                getResource("err" & strhr10)
                If globalResource = "" Then
                  If foundSlUi = True Then
                    WScript.Echo MSG_ERRDESC & "Run the following: cscript ospp.vbs /ddescr:" & strhr10
                    ' If a KB article is found, show the KB link
                    lookupKBArticle(Right(strhr10, 8))
                  Else
                    WScript.Echo MSG_ERRDESC & "Not available."
                  End If
                Else
                  Wscript.Echo MSG_ERRDESC & globalResource
                  ' If a KB article is found, show the KB link
                  lookupKBArticle(Right(strhr10, 8))
                End If
            End Select
            WScript.Echo MSG_SEPERATE
          End If
        End If
      Next
    Else
      WScript.Echo MSG_SEPERATE
      If strMachine <> "" Then
        WScript.Echo strNoEvents & strMachine
      Else
        WScript.Echo strNoEvents & strLocal
      End If
      WScript.Echo MSG_SEPERATE
    End If
    quitExit()
End If

'Verify osppsvc service is installed for win7 case
If Win7 = True Then
  Set colListOfServices = objWMI.ExecQuery _
    ("Select * from Win32_Service ")
  For Each objService in colListOfServices
    If objService.Name = "osppsvc" Then
      installed = True
      Exit For
    End If
  Next
    
  If installed <> True Then
    globalPopFailure MSG_OSPPSVC_NOINSTALL,True
  End If
End If
    
Select Case strCommand
  'The following operations are performed @ a service level
  Case "/inpkey", "/dcmid", "/inslic", "/cachst", "/stokflag", "/ctokflag", "/dstatus", "/dstatusall" 
    If Win7 = True Then
      For Each objService in objWMI.InstancesOf("OfficeSoftwareProtectionService")
        Set objOspp = objService
        Exit For
      Next
    Else
      'Win8 and beyond
      For Each objService in objWMI.InstancesOf("SoftwareLicensingService")
        Set objOspp = objService
        Exit For
      Next
    End If
  Case Else
End Select

sppErrHandle ""

If strCommand = "/inpkey" Then
  i = i + 1
  Err.Clear
  objOspp.InstallProductKey(strValue)
  sppErrHandle(strCommand)
ElseIf strCommand = "/cachst" Then
  i = i + 1
  If strValue = "true" Then
    objOspp.DisableKeyManagementServiceHostCaching(False)
    sppErrHandle(strCommand)
  ElseIf strValue = "false" Then
    objOspp.DisableKeyManagementServiceHostCaching(True)
    sppErrHandle(strCommand) 
  Else
    globalPopFailure MSG_UNSUPPORTED & " A TRUE or FALSE value is required for: " & strCommand,True
  End If
ElseIf strCommand = "/dcmid" Then
  If objOspp.ClientMachineID <> "" Or objOspp.ClientMachineID <> Null Then
    WScript.Echo MSG_CMID & objOspp.ClientMachineID
  Else
    WScript.Echo MSG_CMID & "Not found."
  End If
  quitExit()
ElseIf strCommand = "/inslic" Then
  i = i + 1
  If Right(strValue,7) = ".xrm-ms" Then
    verifyFileExists strValue
    WScript.Echo MSG_INSTALLLICENSE & strValue
  Else
    globalPopFailure MSG_UNRECOGFILE,True
  End If
  LicenseData = ReadAllTextFile(strValue)
  objOSpp.InstallLicense(LicenseData)
  SppErrHandle(strCommand)
ElseIf strCommand = "/stokflag" Then
  i = i + 1
  If Win7 = True Then
    objOspp.DisableKeyManagementServiceActivation(True)
    sppErrHandle(strCommand)
  Else
    'Unsupported - osppsvc only supports this.
    globalPopFailure MSG_UNSUPPORTEDOPEROS7 & vbCr & strCommand,True
  End If
ElseIf strCommand = "/ctokflag" Then
  i = i + 1
  If Win7 = True Then
    objOspp.DisableKeyManagementServiceActivation(False)
    SppErrHandle(strCommand)
  Else
    'Unsupported - osppsvc only supports this.
    globalPopFailure MSG_UNSUPPORTEDOPEROS7 & vbCr & strCommand,True
  End If
ElseIf strCommand = "/dtokils" Then
  Err.Clear
  Set objWmiDate = CreateObject("WBemScripting.SWbemDateTime")
  ExecuteQuery "ILID, ILVID, AuthorizationStatus, ExpirationDate, Description, AdditionalInfo","",tokenClass
  
  For Each instance in productinstances
    sppErrHandle ""
    i = i + 1
    WScript.Echo "License ID (ILID): " & instance.ILID
    WScript.Echo "Version ID (ILvID): " & instance.ILVID
    If Not IsNull(instance.ExpirationDate) Then
      objWmiDate.Value = instance.ExpirationDate
      If (objWmiDate.GetFileTime(false) <> 0) Then
        WScript.Echo "Expiry Date: " & objWmiDate.GetVarDate
      End If
    End If
    If Not IsNull(instance.AdditionalInfo) Then
      WScript.Echo "Additional Info: " & instance.AdditionalInfo
    End If
    If Not IsNull(instance.AuthorizationStatus) And instance.AuthorizationStatus <> 0 Then
      globalErr = CStr(Hex(instance.AuthorizationStatus))
      WScript.Echo MSG_AUTHERR & globalErr
      quitExit()
    Else      
      WScript.Echo "Description: " & instance.Description
    End If
    WScript.Echo MSG_SEPERATE
  Next
  If i = 0 Then
    WScript.Echo MSG_NOLICENSEFOUND
  End If
  quitExit()
ElseIf strCommand = "/rtokil" Then
  Err.Clear  
  ExecuteQuery "ILID, ID","",tokenClass
  
  For Each instance in productinstances
    sppErrHandle ""
    i = i + 1
    If LCase(strValue) = LCase(instance.ILID) Then
      instance.Uninstall
      SppErrHandle(strCommand)
    Else
      WScript.Echo MSG_NOTFOUNDILID & strValue & " Run /dtokils to display the ILID for installed licenses."
    End If
  Next
  If i = 0 Then
    WScript.Echo MSG_NOLICENSEFOUND
  End If
  quitExit()
ElseIf strCommand = "/dtokcerts" Then
  Err.Clear
  Set objSigner = TkaGetSigner()
  sppErrHandle(strCommand)
  ExecuteQuery "ID, Name, ApplicationId, PartialProductKey, Description, LicenseIsAddon ","ApplicationId = '" & OfficeAppId & "' " & "AND PartialProductKey <> NULL " & "AND LicenseIsAddon = FALSE",productClass
  
  For each instance in productinstances
    i = i + 1
    sppErrHandle ""
    iRet = instance.GetTokenActivationGrants(arrGrants)
    If Err.Number = 0 Then
      arrThumbprints = objSigner.GetCertificateThumbprints(arrGrants)
      If Err.Number = 0 Then
        For Each strThumbprint in arrThumbprints
          TkaPrintCertificate strThumbprint
        Next
      Else
        sppErrHandle ""
      End If
    Else
      sppErrHandle ""
    End If
    WScript.Echo MSG_SEPERATE
    Err.Clear
  Next
ElseIf strCommand = "/tokact" Then
  Err.Clear
  Set objSigner = TkaGetSigner()
  sppErrHandle "/ignore"
  pos1 = InStr(strValue,":")
  If pos1 = 0 Then
    'PIN not passed
    strThumbprint = strValue
  Else
    'PIN passed
    strThumbprint = Left(strValue,pos1 - 1)
    strPin = Replace(strValue,strThumbprint & ":","")
  End If
  
  ExecuteQuery "ID, Name, ApplicationId, PartialProductKey, Description, LicenseIsAddon ","ApplicationId = '" & OfficeAppId & "' " & "AND PartialProductKey <> NULL " & "AND LicenseIsAddon = FALSE",productClass
  
  For each instance in productinstances
    i = i + 1
    sppErrHandle ""    
    WScript.Echo MSG_TOKACTATTEMPT 
    WScript.Echo MSG_SKUID & instance.ID
    WScript.Echo MSG_LICENSENAME & instance.Name
    WScript.Echo MSG_DESCRIPTION & instance.Description
    WScript.Echo MSG_PARTIALKEY & instance.PartialProductKey
    iRet = instance.GenerateTokenActivationChallenge(strChallenge)
    If Err.Number = 0 Then
      strAuthInfo1 = objSigner.Sign(strChallenge, strThumbprint, strPin, strAuthInfo2)
      If Err.Number = 0 Then
        iRet = instance.DepositTokenActivationResponse(strChallenge, strAuthInfo1, strAuthInfo2)
        SppErrHandle(strCommand)
      Else
        sppErrHandle ""
      End If
    Else
      sppErrHandle ""
    End If
    WScript.Echo MSG_SEPERATE
  Next
Else
  Err.Clear
  If strCommand = "/dstatus" Or strCommand = "/dstatusall" Then
    If Win7 = True Then
      ExecuteQuery "ID, ApplicationId, EvaluationEndDate, PartialProductKey, Description, Name, LicenseStatus, LicenseStatusReason, ProductKeyID, GracePeriodRemaining, DiscoveredKeyManagementServiceMachineName, DiscoveredKeyManagementServiceMachinePort, VLActivationInterval, VLRenewalInterval, KeyManagementServiceMachine, KeyManagementServicePort","ApplicationId = '" & OfficeAppId & "' ",productClass
    Else
      ExecuteQuery "ID, ApplicationId, EvaluationEndDate, PartialProductKey, Description, Name, LicenseStatus, LicenseStatusReason, ProductKeyID, GracePeriodRemaining, KeyManagementServiceLookupDomain, VLActivationType, ADActivationObjectName, ADActivationObjectDN, ADActivationCsvlkPid, ADActivationCsvlkSkuId, VLActivationTypeEnabled, DiscoveredKeyManagementServiceMachineName, DiscoveredKeyManagementServiceMachinePort, VLActivationInterval, VLRenewalInterval, KeyManagementServiceMachine, KeyManagementServicePort","ApplicationId = '" & OfficeAppId & "' ",productClass  
    End If
  ElseIf strCommand = "/act" Then
    ExecuteQuery "ID, ApplicationId, PartialProductKey, Description, Name","ApplicationId = '" & OfficeAppId & "' " & "AND PartialProductKey <> NULL ",productClass
  ElseIf strCommand = "/unpkey" Then
    ExecuteQuery "ID, ApplicationId, Description, PartialProductKey, Name, ProductKeyID","ApplicationId = '" & OfficeAppId & "' " & "AND PartialProductKey <> NULL ",productClass
    
  ElseIf strCommand = "/dinstid" Or strCommand = "/actcid" Then
    ExecuteQuery "ID, ApplicationId, Description, PartialProductKey, Name, OfflineInstallationId","ApplicationId = '" & OfficeAppId & "' " & "AND PartialProductKey <> NULL ",productClass
  ElseIf strCommand = "/actype" Or strCommand = "/skms-domain" Or strCommand = "/ckms-domain" Then
    If Win7 = True Then
       'Unsupported - sppsvc only supports this.
      globalPopFailure MSG_UNSUPPORTEDOPEROS8 & vbCr & strCommand,True
    Else
      ExecuteQuery "ID, Description, PartialProductKey, ApplicationId ","ApplicationId = '" & OfficeAppId & "' ",productClass
    End If
  ElseIf strCommand = "/sethst" Or strCommand = "/setprt" Or strCommand = "/remhst" Then
    ExecuteQuery "ID, Description, PartialProductKey, ApplicationId ","ApplicationId = '" & OfficeAppId & "' ",productClass
  End If
      
  For Each instance in productinstances
    sppErrHandle ""
    If (LCase(instance.ApplicationId) = OfficeAppId) Then
      If instance.PartialProductKey <> "" Then
        i = i + 1
      End If
      intIsKms = InStr(UCase(instance.Description),"KMS")
      If intIsKms <> 0 Then
        kmsCounter = kmsCounter + 1
      End If
      Select Case strCommand
        Case "/actype"
          Select Case strValue
            Case "0","1","2","3"
            Case Else
              globalPopFailure MSG_UNSUPPORTED & " A value of" & vbCr & _
              "0 (for all)" & vbCr & "1 (for AD)" & vbCr & "2 (for KMS" & vbCr & _
              "3 (for Token)" & vbCr & "Is required for: " & strCommand,True
          End Select
          If intIsKms <> 0 Then
            If strValue <> 0 Then          
              instance.SetVLActivationTypeEnabled(strValue)
            Else
              instance.ClearVLActivationTypeEnabled()
            End If
          End If
          sppErrHandle ""
        Case "/skms-domain"
          If intIsKms <> 0 Then
            instance.SetKeyManagementServiceLookupDomain(strValue)
          End If
          sppErrHandle ""
        Case "/ckms-domain"
          If intIsKms <> 0 Then
            instance.ClearKeyManagementServiceLookupDomain()
          End If
          sppErrHandle ""
        Case "/sethst"
          If intIsKms <> 0 Then
            instance.SetKeyManagementServiceMachine(strValue)
          End If
          sppErrHandle ""
        Case "/setprt"
          If intIsKms <> 0 Then
            instance.SetKeyManagementServicePort(strValue)
          End If
          sppErrHandle ""
        Case "/remhst"
          If intIsKms <> 0 Then
            instance.ClearKeyManagementServiceMachine()
            sppErrHandle ""
            instance.ClearKeyManagementServicePort()
            sppErrHandle ""
          End If
        Case "/act"
          WScript.Echo MSG_ACTATTEMPT 
          WScript.Echo MSG_SKUID & instance.ID
          WScript.Echo MSG_LICENSENAME & instance.Name
          WScript.Echo MSG_DESCRIPTION & instance.Description
          WScript.Echo MSG_PARTIALKEY & instance.PartialProductKey      
          instance.Activate
          SppErrHandle(strCommand)
          WScript.Echo MSG_SEPERATE
        Case "/unpkey"
          If Len(strValue) <> "5" Then
            globalPopFailure MSG_ERRPARTIALKEY,True
          End If
          If UCase(strValue) = instance.PartialProductKey Then
            y = y + 1
            WScript.Echo MSG_UNINSTALLKEY & instance.Name
            instance.UninstallProductKey(instance.ProductKeyID)              
            SppErrHandle(strCommand)
          End If
        Case "/dinstid"
          WScript.Echo "Installation ID for: " & instance.Name & ": " & instance.OfflineInstallationId
          WScript.Echo MSG_SEPERATE
        Case "/actcid"
          instance.DepositOfflineConfirmationId instance.OfflineInstallationId, strValue
          If Err.Number = 0 Then
            If telsuccess <> True Then
              WScript.Echo MSG_LICENSENAME & instance.Name
              WScript.Echo MSG_OFFLINEACTSUCCESS
              telsuccess = True
            End If
          Else
            WScript.Echo MSG_LICENSENAME & instance.Name
            sppErrHandle ""
          End If
          WScript.Echo MSG_SEPERATE
        Case "/dstatus", "/dstatusall"
          getInstalled = False
          verifyFileExists currentDir & "slerror.xml"
          licSr = Hex(instance.LicenseStatusReason)
          If strCommand = "/dstatusall" Then
            getInstalled = True
            WScript.Echo MSG_SKUID & instance.ID
            WScript.Echo MSG_LICENSENAME & instance.Name
            WScript.Echo MSG_DESCRIPTION & instance.Description      
          Else
            If instance.ProductKeyID <> "" Then
              getInstalled = True
                                          
              WScript.Echo MSG_SKUID & instance.ID
              WScript.Echo MSG_LICENSENAME & instance.Name
              WScript.Echo MSG_DESCRIPTION & instance.Description
              'When no expiry is defined EvaluationEndDate returns 1601
              'So if 1601 is NOT returned then an expiry is defined so convert to date & display to user             
              If Left(instance.EvaluationEndDate,4) <> "1601" Then
                Set objDate = CreateObject("WBemScripting.SWbemDateTime")
                objDate.Value = instance.EvaluationEndDate
                WScript.Echo MSG_LICEXPIRY & objDate.GetVarDate()
                Set objDate = Nothing
              End If
             End If
          End If
          
          If getInstalled = True Then
            Select Case instance.LicenseStatus
              Case 0
                WScript.Echo MSG_LICSTATUS & MSG_UNLICENSED
              Case 1
                WScript.Echo MSG_LICSTATUS & MSG_LICENSED
              Case 2
                WScript.Echo MSG_LICSTATUS & MSG_OOBGRACE    
              Case 3
                WScript.Echo MSG_LICSTATUS & MSG_OOTGRACE
              Case 4
                WScript.Echo MSG_LICSTATUS & MSG_NONGENGRACE
              Case 5
                WScript.Echo MSG_LICSTATUS & MSG_NOTIFICATION
              Case 6
                WScript.Echo MSG_LICSTATUS & MSG_EXTENDEDGRACE  
              Case Else
                WScript.Echo MSG_LICSTATUS & MSG_LICUNKNOWN
            End Select
              
            If licSr <> "0" Then
              If instance.LicenseStatus <> 1 Then
                WScript.Echo MSG_ERRCODE & "0x" & licSr
              Else
                WScript.Echo MSG_ERRCODE & "0x" & licSr & MSG_INFO_ONLY
              End If
              getResource("err" & "0x" & licSr)
              If globalResource = "" Then
                If foundSlUi <> True Then
                  WScript.Echo MSG_ERRDESC & "Not available."
                Else
                  WScript.Echo MSG_ERRDESC & "Run the following: cscript ospp.vbs /ddescr:0x" & licSr
                End if
              Else
                WScript.Echo MSG_ERRDESC & globalResource
              End If
            End If
            
            If instance.GracePeriodRemaining <> 0 Then
              dGrace = instance.GracePeriodRemaining / 60 / 24
              rndDown = Int(dGrace)
              WScript.Echo MSG_REMAINGRACE & rndDown & " days " & " (" & instance.GracePeriodRemaining & " minute(s) before expiring" & ")"
            End If
              
            If instance.PartialProductKey <> "" Then
              WScript.Echo MSG_PARTIALKEY & instance.PartialProductKey
              'Display additional volume info for KMS licenses
              If intIsKms <> 0 Then
                'Display activation type set (Win8+).
                If Win7 <> True Then
                  Select Case instance.VLActivationTypeEnabled
                    Case 1
                      WScript.Echo MSG_VLActivationType & "AD"
                    Case 2
                      WScript.Echo MSG_VLActivationType & "KMS"
                    Case 3
                      WScript.Echo MSG_VLActivationType & "Token"
                    Case Else
                      WScript.Echo MSG_VLActivationType & "ALL"
                  End Select
                  
                  'Check to see if last activated via AD- display object info (Win8+).
                  If instance.VLActivationType = 1 Then
                    isAdActivated = True
                    WScript.Echo MSG_Act_Recent + "AD"
                    WScript.Echo vbTab & MSG_ADInfoAOName & instance.ADActivationObjectName
                    WScript.Echo vbTab & MSG_ADInfoAODN & instance.ADActivationObjectDN
                    WScript.Echo vbTab & MSG_ADInfoExtendedPid & instance.ADActivationCsvlkPid
                    WScript.Echo vbTab & MSG_ADInfoActID & instance.ADActivationCsvlkSkuId
                  End If
                End If
                
                If isAdActivated = False Then
                  strKms = instance.DiscoveredKeyManagementServiceMachineName
                  strPort = instance.DiscoveredKeyManagementServiceMachinePort
                    
                  If IsNull(strKms) Or (strKms = "") Or IsNull(strPort) Or (strPort = 0) Then
                    WScript.Echo vbTab & MSG_KMS_DNS_ERR
                  Else
                    WScript.Echo vbTab & MSG_KMS_DNS & strKMS & ":" & strPort
                  End If
                  
                  'Check to see if registry override is defined
                  strKms = instance.KeyManagementServiceMachine
                  If strKms <> "" And Not IsNull(strKms) Then
                     strPort = instance.KeyManagementServicePort
                    If (strPort = 0) Then
                      strPort = MSG_DEFAULT_PORT
                    End If
                    WScript.Echo vbTab & MSG_HOST_REG_OVERRIDE & strKms & ":" & strPort
                  End If
                    
                  WScript.Echo vbTab & MSG_ACTIVATION_INTERVAL & instance.VLActivationInterval & " minutes"
                  WScript.Echo vbTab & MSG_RENEWAL_INTERVAL & instance.VLRenewalInterval & " minutes"
                    
                   If (objOspp.KeyManagementServiceHostCaching = True) Then
                    WScript.Echo vbTab & MSG_HOST_CACHING & "Enabled"
                  Else
                    WScript.Echo vbTab & MSG_HOST_CACHING & "Disabled"
                  End If
                  
                  If Win7 <> True Then   
                    If instance.KeyManagementServiceLookupDomain <> "" Then
                      WScript.Echo vbTab & MSG_KMSLOOKUP & instance.KeyManagementServiceLookupDomain
                    End If
                  End If
                End If                
              End If
            End If
            WScript.Echo MSG_SEPERATE
          End If
        Case Else
      End Select
    End If
  Next
End If

Select Case strCommand
  Case "/unpkey"
    If y = 0 Then
      WScript.Echo MSG_KEYNOTFOUND
      quitExit()
    End If
  Case "/ckms-domain","/skms-domain","/actype","/sethst","/setprt","/remhst"
    If kmsCounter = 0 Then
      WScript.Echo MSG_NOKMSLICS
      quitExit()
    Else
      sppErrHandle(strCommand)
    End If
  Case Else
End Select

If i = 0 Then
  WScript.Echo MSG_NOKEYSINSTALLED
  WScript.Echo MSG_SEPERATE
End If
quitExit()

End Function
'////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
'////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Function performRegAction(strCommand)

On Error Resume Next

If Win7 = True Then
  Set colListOfServices = objWMI.ExecQuery _
    ("Select * from Win32_Service ")
  For Each objService in colListOfServices
    If objService.Name = "osppsvc" Then
      installed = True
      Exit For
    End If
  Next
    
  If installed <> True Then
    globalPopFailure MSG_OSPPSVC_NOINSTALL,True
  End If
  checkRegRights objWMI1,REG_OSPP
Else
  checkRegRights objWMI1,REG_SPP
End If

Select Case strCommand
  Case "/puserops"
    setRegValue objWMI1,"1","UserOperations"
  Case "/duserops"
    setRegValue objWMI1,"0","UserOperations"
End Select

End Function
'////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
'////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Function performServiceAction(strCommand)

On Error Resume Next

Set colListOfServices = objWMI.ExecQuery _
  ("Select * from Win32_Service ")
For Each objService in colListOfServices
  If objService.Name = "osppsvc" Then
    installed = True
    Exit For
  End If
Next
  
If installed <> True Then
  globalPopFailure MSG_OSPPSVC_NOINSTALL,True
End If

Set objService = Nothing
Set colListOfServices = Nothing

If strCommand = "/osppsvcauto" Then
  Set colListOfServices = objWMI.ExecQuery _
    ("Select * from Win32_Service where StartMode = 'Manual' or StartMode = 'Disabled'")
    For Each objService in colListOfServices
      If LCase(objService.Name) = "osppsvc" Then
        foundOsppNonAuto = True
        objService.Change , , , , "Automatic"
        WScript.Sleep(15000)
        Exit For
      End If
    Next
    If foundOsppNonAuto <> True Then
      WScript.Echo "Service startup type already set to automatic: Office Software Protection Platform"
      quitExit()
    End If
    
    Set objService = Nothing
    Set colListOfServices = Nothing
    Set colListOfServices = objWMI.ExecQuery _
    ("Select * from Win32_Service where StartMode = 'Auto'")
    For Each objService in colListOfServices
      If LCase(objService.Name) = "osppsvc" Then
        foundOsppAuto = True
        WScript.Echo "Successfully set service startup to automatic:" & objService.DisplayName
        quitExit()
      End If
    Next
    
    If foundOsppAuto <> True Then
      WScript.Echo "Unsuccessful setting service startup to automatic. " & MSG_ISCMD_ELEVATED
      quitExit()
    End If
Else
  Set colListOfServices = objWMI.ExecQuery _
    ("Select * from Win32_Service ")
  For Each objService in colListOfServices
    If LCase(objService.Name) = "osppsvc" Then
      Select Case LCase(objService.State)
        Case "running"
          objService.StopService()
          WScript.Sleep(15000)
          objService.StartService()
          WScript.Sleep(15000)
        Case Else
          objService.StartService()
          WScript.Sleep(15000)
      End Select
      Exit For
    End If
  Next
  
  Set objService = Nothing
  Set colListOfServices = Nothing
  Set colListOfServices = objWMI.ExecQuery _
    ("Select * from Win32_Service ")
  For Each objService in colListOfServices
    If LCase(objService.Name) = "osppsvc" Then
      If LCase(objService.State) = "running" Then
        WScript.Echo "Successfully restarted: " & objService.DisplayName
        quitExit()
      Else
        WScript.Echo "Unsuccessful restart: " & objService.DisplayName & ". Status: " _
          & objService.State & ". " & MSG_ISCMD_ELEVATED
        quitExit()
      End If
      Exit For
    End If
  Next
End If

End Function
'////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
'////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Function reARM(skuid)

progFiles = WshShell.ExpandEnvironmentStrings("%ProgramFiles%")

If objFSO.FileExists(progFiles & STR_OSPPREARMPATH) Then
  rearmPath = progFiles & STR_OSPPREARMPATH
ElseIf objFSO.FileExists(progFiles & STR_OSPPREARMPATH_DEBUG) Then
  rearmPath = progFiles & STR_OSPPREARMPATH_DEBUG
Else
  progFilesX86 = WshShell.ExpandEnvironmentStrings("%ProgramFiles(x86)%")
  If objFSO.FileExists(progFilesX86 & STR_OSPPREARMPATH) Then
    rearmPath = progFilesX86 & STR_OSPPREARMPATH
  ElseIf objFSO.FileExists(progFilesX86 & STR_OSPPREARMPATH_DEBUG) Then
    rearmPath = progFilesX86 & STR_OSPPREARMPATH_DEBUG
  Else
    WScript.Echo MSG_FILENOTFOUND & "OSPPREARM.EXE"
    quitExit()
  End If
End If

If skuid = "" Then  
  Set objScriptExec = WshShell.Exec (rearmPath)
Else
  Set objScriptExec = WshShell.Exec (rearmPath & " " & skuid)
End If

readOut = objScriptExec.StdOut.ReadAll
WScript.Echo readOut
  
End Function
'////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
'////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Function isWin7OS()

Set colOperatingSystems = objWMI.ExecQuery _
    ("Select * from Win32_OperatingSystem")
  For Each objOperatingSystem in colOperatingSystems
    Ver = Split(objOperatingSystem.Version, ".", -1, 1) 
    'Win7
     If (Ver(0) = "6" And Ver(1) = "1" And objOperatingSystem.ProductType = 1) Then
      Win7 = True
      Exit For
     End If
      
     'Server2008R2
     If (Ver(0) = "6" And Ver(1) = "1" And (objOperatingSystem.ProductType = 2 Or objOperatingSystem.ProductType = 3)) Then
      Win7 = True
      Exit For
    End If
  Next

setWmiClasses()

End Function
'////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
'////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Function setWmiClasses()

If Win7 = True Then
  productClass = "OfficeSoftwareProtectionProduct"
  tokenClass = "OfficeSoftwareProtectionTokenActivationLicense"
Else
  productClass = "SoftwareLicensingProduct"
  tokenClass = "SoftwareLicensingTokenActivationLicense"
End If

End Function
'////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
'////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
' Checks if there is a KB article for the specified error
Function lookupKBArticle(errorCode)
  If InStr(errorKBs, errorCode) > 0 Then
    WScript.Echo MSG_ACT_ERROR_FOUND_KB & "0x" & errorCode
    WScript.Echo MSG_ACT_ERROR_KB_LINK & errorCode
  End If
End Function
'////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
'////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
'' SIG '' Begin signature block
'' SIG '' MIIh6AYJKoZIhvcNAQcCoIIh2TCCIdUCAQExDzANBglg
'' SIG '' hkgBZQMEAgEFADB3BgorBgEEAYI3AgEEoGkwZzAyBgor
'' SIG '' BgEEAYI3AgEeMCQCAQEEEE7wKRaZJ7VNj+Ws4Q8X66sC
'' SIG '' AQACAQACAQACAQACAQAwMTANBglghkgBZQMEAgEFAAQg
'' SIG '' /OqDYa/tB5/mBAxg024MM4dpyHOLfcbJebJGB1VGJJOg
'' SIG '' gguDMIIFCzCCA/OgAwIBAgITMwAAADNW9pQdmoy95QAA
'' SIG '' AAAAMzANBgkqhkiG9w0BAQsFADB+MQswCQYDVQQGEwJV
'' SIG '' UzETMBEGA1UECBMKV2FzaGluZ3RvbjEQMA4GA1UEBxMH
'' SIG '' UmVkbW9uZDEeMBwGA1UEChMVTWljcm9zb2Z0IENvcnBv
'' SIG '' cmF0aW9uMSgwJgYDVQQDEx9NaWNyb3NvZnQgQ29kZSBT
'' SIG '' aWduaW5nIFBDQSAyMDEwMB4XDTEzMDkyNDE3MzU1NVoX
'' SIG '' DTE0MTIyNDE3MzU1NVowgYMxCzAJBgNVBAYTAlVTMRMw
'' SIG '' EQYDVQQIEwpXYXNoaW5ndG9uMRAwDgYDVQQHEwdSZWRt
'' SIG '' b25kMR4wHAYDVQQKExVNaWNyb3NvZnQgQ29ycG9yYXRp
'' SIG '' b24xDTALBgNVBAsTBE1PUFIxHjAcBgNVBAMTFU1pY3Jv
'' SIG '' kgSX454=
'' SIG '' End signature block
</no></product></offline></product></no>

Bizde burada OSPP.vbs script’ ini kullanarak SCCM üzerinden kullanıcılarımızındaki Office 2016 paketimizin ürün anahtarını kendi Volume Licensing Center’ ımızdan temin ettiğimiz ürün anahtarımız ile değiştireceğiz.

Fakat öncelikle kullanacağımız OSPP.vbs dosyamızı ve bununla birlikte neler yapabileceğimize göz atalım. Office kurulumu ile gelen Office Software Protection Platform script’ i bir çok yap parametre ile aldırabileceğiniz aksiyonlar gerçekleştirebilirsiniz. Ben burada bu parametrelere pek değinmeyeceğim.

OSPP.vbs ile birlikte kullanacağınız parametreleri yandaki link üzerinden inceleyebilirsiniz. https://technet.microsoft.com/en-us/library/ee624350.aspx Bizim burada kullanacağımız iki ayrı parametre bulunuyor. Bunlardan ilki dstatus diğeri inpkey parametresidir.

Dstatus : Yüklü olan ürün lisansına ait bilgileri gösterirken.

İnpkey : Yeni lisans anahtarımızı ekleyeceğimiz parametredir.

Öncelikle mevcutda yüklenmiş olan office 2016’ ya ait lisans numaramızı ve ürün bilgilerini göreceğiz. Bunun için kullandığımız parametre cscript “%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16\OSPP.vbs” /dstatus komutudur. Tabiki bu komut satırı 64 Bit içindir.

64 Bit : cscript “%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16\OSPP.vbs” /dstatus

32 Bit : cscript “%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16\OSPP.vbs” /dstatus

DSTATUS parametresi ile birlikte OSPP.vbs script’ ini çalıştırdığımızda aşağıda gördüğünüz gibi Product ID, License Description gibi bilgileri görebilirsiniz. Burada güvenlik gerekçesiyle office ürünü üzerine yüklenmiş olan lisans anahtarının son 5 karakteri gösterilebilmektedir.

Konunun başında belirtdiğim üzere biz burada Office uygulamamıza yeni bir ürün anahtarı ile değiştiriyor olacağız.

Burada SCCM 1610 sürümü üzerinde bir paket hazırlayarak Office 2016 kullanan kullanıcılarımıza hazırladığımız paketi dağıtarak Office lisans anahtarlarının değiştirilmesini sağlıyor olacağız.

Daha önceden paylaştığım SCCM ile Batch File’ ların dağıtılma metotları makalemde ayrıntılı olarak değindiğim Batch file’ ların EXE’ ye çevirilmesine yönelik bilgileri bulabilirsiniz. Burada’ da yapacağımız işlemlerde yeni bir batch file hazırlayarak bunu istemcilerimize dağıtıyor olacağız.

Öncelikle hazırlayacağımız batch file aşağıdaki gibidir.

Office Productkey Changer

inpkey

@echo
call cscript "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16\OSPP.vbs" /inpkey:XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-WFG99

Hazırladığımız bu batch file’ ı yukarıdaki makalede bulabileceğiniz gibi EXE formatına çevirerek dağıtımını yapacağımız paketimizi hazırlıyoruz.

Paket oluşturmayı adım adım anlaymayacağım fakat adımlarını belirtiyor olacağım. Oluşturacağımız paketi Software Library > Packages > Right Click > Create Package diyerek ekleyebilirsiniz. Burada önemli olan EXE’ ye dönüştürmüş olduğunuz komut dosyamızı UNC bir alan içerisine ekleyerek dosya konumunu belirtiyor olmanızdır.

Ben aşağıda oluşturmuş olduğum paket üzerinde ki hususları belirterek ilerliyor olacağım. Data Source sekmesine geldiğinizde hazırlamış olduğunuz exe dosyasının bulunduğu yolu örebilirsiniz.

Bildiğiniz üzere dağıtımını yapacağınız her bir uygulama, yazılım vb. herşeyin ilgili veya dağıtımını yapacağınız istemcilere hizmet veren Distribution Point’ e eklenmiş olması gerekir. Bunun için hazırladığımız paketi ilgili DP üzerine ekliyoruz.

Hazırlamış olduğumuz Lisans Değişim paketini artık istemcilerimiz dağıtabiliriz. Ben burada dağıtımı yaparken Available durumunda dağıtımını yapacağım ki Software Center üzerinde istemcimiz görerek paket kurulumunu yapabilecektir.

Not : Office 2016 Lisans Değişimi için hazırladığımız paketlerin istemcilere dağıtımını genellikle Required olarak gerçekleştiririz. Son kullanıcıların bu gibi operasyonlar da bir müdahaleye istiyaçları bulunmamaktadır.

Hazırlamış olduğumuz Office Key Changer paketimiz Software Center üzerinde başarılı bir şekilde kurulduğunu görebiliyoruz.

Paketimizi başarılı bir şekilde çalıştırıldığına ve kurulduğuna dair bir log analizi yapabilirsiniz. Bunun için istemci üzerinde bakmanız gereken execmgr.log dosyasıdır.

Bunların yanı sıra artık OSPP.vbs script ile durumu görsel olarak görmek istiyorum. Bunun için en başta belirtmiş olduğum /dstatus parametresi ile script’ imi tekrardan çalıştırıyorum.

Aşağıda görüldüğü üzere girmiş olduğum lisans anahtarının başarılı bir şekilde eklendiğini görebiliyoruz.

System Center ile yapabileceklerimize bir yenisini daha ekliyoruz. Burada operasyonel bir iş yükü olan bu işlemi hiç bir IT personelimize iş yükü oluşturmadan merkezi olarak gerçekleştirmiş olduk.

Umarım faydalı olacaktır.

Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com